Op de volgende afdelingen/teams wordt AGORA uitgevoerd:

 • Kinderurologie
 • Kinderchirurgie
 • Kinderhemato-onocologie 
 • Schisisteam (afd. Plastische Chirurgie / afd. Orthodontie / SSU)
 • Kindernefrologie 
 • Neonatologie
 • Kindercardiologie
 • Klinische genetica

Taken en taakverdeling

Artsen:

 • Informeren de ouders over AGORA, geven de folder, informatiebrief en vragenlijsten en vragen om toestemming.
 • Noteren deelname in het EPD bij Klinische notities onder ‘Deelname studies’

Verpleegkundigen:

 • Verzorgen de bloedafname bij de ouders en geven een buisje mee naar de OK voor het kind

Artsen:

 • Verzorgen de bloedafname bij het kind op de OK, via een infuus  of tijdens standaard bloedafname

Verpleegkundigen/verpleeghulp:

 • Vullen het labformulier in en leveren het bloed in bij de centrale monterster ontvangst van DNA diagnostiek

Verpleegkundig specialisten:

 • Houden de logistiek op de afdeling in de gaten en nemen eventueel taken over van verpleegkundigen (afhankelijk van afdeling)

Afdeling Genetica:

 • Verzorgen verwerking, administratie en opslag van het bloed 

Afdeling Health Evidence:

 • Verzorgen verwerking, administratie en opslag van de vragenlijsten 
 • Verzorgen de coördinatie van AGORA

Bloedafname

Kind:

 • 3 ml EDTA plastic bloedbuis (paarse dop) – kinderen < 1 jaar
 • 6 ml EDTA plastic bloedbuis (paarse dop) – kinderen > 1 jaar
 • Patiëntensticker op bloedbuis

Ouders:

 • 10 ml EDTA plastic bloedbuis (paarse dop)
 • Schrijf op de bloedbuis naam, voorletter(s), geboortedatum en geslacht: ‘man’ / ‘vrouw’ van de ouder (geen patiëntensticker)

 

Labformulier invullen en bloed afleveren bij Centrale Monster Ontvangst (CMO) DNA diagnostiek  (route 848, 5e verdieping Q-gebouw).

Als bloedtransfusie nodig is, probeer er dan voor te zorgen dat de bloedafname voorafgaand aan de transfusie plaatsvindt, anders kan dat pas na 4 maanden. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van speeksel. Vraag hier naar bij de AGORA coördinator, Iris van Rooij (via 024-3619630).

Vragenlijsten

Er is een vragenlijst voor de moeder en een vragenlijst voor de vader. Deze kunnen rustig thuis ingevuld worden door de ouders. Een retourenvelop kan gebruikt worden voor gratis verzending naar de afdeling Health Evidence, t.a.v. Iris van Rooij, HP 133.

Toestemmingsverklaring

Laat ouders en kinderen van 12 jaar en ouder de toestemmingsverklaring ondertekenen. Berg deze op in een aparte AGORA map op de afdeling of stuur ze op naar de afdeling Health Evidence, t.a.v. Iris van Rooij, HP 133.

Materialen

Aanvullen van de voorraad folders, informatiebrieven, toestemmingsverklaringen, labformulieren, vragenlijsten en retourenveloppen kan via Iris van Rooij (via 024-3619630 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).